Yayınlanma Tarihi 15 Nis, 2021 Paylaş


MARSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

            MARSU Genel Müdürlüğüne ait aşağıda bilgileri belirtilen sondaj makinelerinin satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 20.04.2021 Salı günü Mardin Büyükşehir Belediyesi İstasyon Mahallesi adresindeki Sosyal Tesisler Toplantı salonunda aşağıya çıkarılan muhammen bedeller ve geçici teminatlar üzerinden Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan şartname çerçevesinde yapılacaktır.

            İstekliler birden fazla sondaj makinesine talip olabilecek ancak her sondaj makinesi için ayrı ayrı teklif verecektir.


SIRA

NO

CİNSİ

MODELİ

KDV HARİÇ MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

İngersoll Rand T4 Sondaj Makinesi

1996

316.666,67-TL

9.500,00-TL

10:30

2

İngersoll Rand T4 Sondaj Makinesi

1993

210.000,00-TL

6.300,00-TL

11:00


İhaleye Katılabilmek için isteklilerin;

 

1) İkametgâh, Türkiye’de tebligat için adres beyanı ile nüfus cüzdan fotokopisi,

2) İdare hesabına yatırılacak geçici teminat.

3) İsteklinin tüzel kişi olması haline yetki belgesi ile imza sirküleri,

4) Kamu ihalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

5) Vekâleten ihaleye katılım halinde, noter tasdikli vekâletname

6) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

7) İhale şartnamesi ve dokümanlar 50,00 (elli) TL. Mukabilinde mesai saatleri içinde MARSU Genel Müdürlüğü Destek Hizmetler Daire Başkanlığından temin edilebilir.

8) İsteklilerin istenilen belgeleri ihale komisyonuna vermeleri ve ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir

                                                                                                İLAN OLUNUR

MARSU Genel Müdürlüğü: 0482 502 12 01-02-03  Faks: 0482 502 12 04