Su ve Kanal Daire Başkanlığının tüm çalışanları, yasalar çerçevesinde belirlenen misyon ve kendisi için hedeflediği vizyon doğrultusunda kent halkına

hizmet verirken, aşağıdaki temel ilkeler göre hareket etmektedir.

İşbirliği ve Katılımcılık:

İlgili paydaşların yönetim ve karar alma süreçlerinde işbirliği yapılarak, proje uygulama cabalarına katkı sunmak ve sahiplenmeyi sağlamak.

Sosyal Sorumluluk:

Topluma karşı sorumlu olmak vatandaşa sürekli hizmet etmek ve faaliyetleri insan odaklı yürütmek.

Çevreye Duyarlılık:

Dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldığımızın bilinciyle çalışmalarımızın tamamında çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik tedbirleri almak.

Üretkenlik ve Kaynak Yönetimi:

Zamanı ve kaynakları akılcı, verimli ve ekonomik kullanarak yüksek katma değer üretmek.

Güvenilirlik, Şeffaflık, Dürüstlük:

Güvenilir ve itibarı yüksek bir kurum olarak şeffaf ve hesap verilebilir olma.

Bilimsellik ve Yenilikçilik:

Bilgiye değer vererek değişime ve gelişime acık bir kurum olmak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Birimin görevli olduğu hizmet alanı içerisinde yer alan mevcut içme suyu dağıtım şebekesinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.

Mevcut içme suyu dağıtım şebekelerinde arızaları gidermek ve bu işlere ilişkin istatistik verileri tutmak.

Şebeke üzerinde su tevzii için gerekli manevraları yapmak.

Mevzuata aykırı durumların tespiti halinde idare birimlerince veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan talep üzerine su açma ve kapatma işlemlerini gerçekleştirmek.

İçme suyu hatlarında su kayıplarının, bulunması ve su kayıplarının önlenmesi amacıyla gerekli onarımların yapılması, su kaçaklarının tespit edilmesi halinde ilgili birimlerle gerekli yazışmalarda bulunmak ve bilgilendirmek.

İçme ve kullanma suyu amaçlı dağıtım şebekesinde Coğrafi bilgi sistemine yönelik çalışmalarda bulunmak.

Şehre Verilen içme suyunun tesisten itibaren şebekenin tamamında standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve ilgili mevzuata göre arıtılmasını sağlamak amacı ile kurulmuş ve kurulacak olan her türlü içme suyu arıtma tesislerini verimli ve devamlı şekilde işletmek veya işlettirmek.

İçme suyu klorlama tesislerinin (cihazlarının) yedek parça araç-gereç, kimyasal maddeleri ve benzer ihtiyaçlarını belirleyip temin etmek ve periyodik bakımını yapmak.

Şehre verilen içme suyunun yürürlükteki mevzuata göre gerekli kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli ilişkileri kurmak ve alınacak önlemleri belirleyerek gereğini yapmak.

İçme suyu dağıtım şebekeleri ile ilgili SCADA işlemleri yapmak, mevcut sistemin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak uygun şekilde işletmek, sistemin gelişme ve yenilenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

Alternatif enerji kaynakları konusunda gerekli etüt ve çalışmaları yaparak üst makamlara rapor sunmak ve İdarenin mevzuata göre su vermeye zorunlu olduğu yerlere gerekli içme kullanma ve endüstri suyunu sağlamak amacıyla tesis edilmiş ve edilecek yer altı ve yer üstü su kaynaklarındaki suyun dağıtımını yapmak.

Pompa istasyonları ve su depoları klorlama tesisleri ile ilgili makine elektrik tesislerini devamlı işletmeye hazır halde tutmak.

İçme suyu ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü analizleri yapabilecek laboratuvar hizmetlerini gerçekleştirmek.

ARIZALARA ZAMANINDA VE KALİTELİ MÜDAHALE

MARSU İçmesuyu Daire Başkanlığı bünyesindeki içmesuyu bakım onarım ekipleri şebeke hatlarındaki arızalara ALO 185 çağrı merkezinden gelen direktifler doğrultusunda ulaşmaktadır.

ALO 185

Haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren servisimizi arayarak

Su arızaları

Kanal arızaları

Su kirliliği

Kaçak su kullanımı

Çevre Kirliliği

Arızalardan kaynaklanan fiziki su kaçakları

Hakkında ihbarda bulunabilirsiniz.

Yapılan ihbarlara zamanında müdahale etmek amacıyla 10 ilçede marsu müdürlükleri kurulmuş olup içmesuyu arıza ekipleri konumlandırılmıştır. Yine ekiplerin arızalara müdalesini sağlamak amacıyla 10 ilçemizde iş makineleri temini sağlanmıştır.