KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde ve aşağıda açıklanan kapsamda işlenip muhafaza edilmektedir.

KVK Kanunu’nun ‘‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’’ başlıklı 10. maddesi uyarınca MARSU adına, verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen KVK Kanunu hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Açıklama

Aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları kanunda belirtilen tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVK Kanunu’nda geçen “Kişisel Veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilecek her türlü işlemi ifade eder

Veri İşleme İlkeleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4. Maddesinde belirtilen veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Kurum tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz

Kurumumuzla su aboneliği ve kurumumuzdan alınan diğer hizmetler amacıyla yapmış olduğunuz sözleşmesel hak ve yükümlülükler ile diğer yasal veya idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Abonelerimiz ile daha etkin hizmetin sunulması için abonelerimiz ilgili iletişimin kurulması tespit edilen sorunların giderilmesi, kurum altyapı çalışmalarımızın ve hizmetlerinin vatandaşlarımıza bildirilmesi,

Vatandaşların soru, talep, şikayet, arıza bildirimini 185 Çağrı Merkezi vasıtasıyla iletmesi halinde, kayıt atına alınan görüşmelerin kaydedilmesi suretiyle işlem güvenliğinin sağlanması, işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla abone bilgilerinin doğrulanması,

Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespit edilmesi, önlenmesi, incelenmesi ile ilgili olarak idari veya adli makamlara bildirilmesi amacı ile,

Kurum ile abonelerimiz arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Kurumumuzun hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması,

Kanunda ve Yönetmeliklerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya abonelerimiz ile Kurum arasındaki ilişkiyi ilgilendiren diğer bildirimlerin vatandaşlara yapılması,

Abone taleplerinin kabul edilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi, abonelerden ödeme alınması esnasında bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi,

Kurumsal web sitemiz üzerinden işlem yapan/yaptıranların kimlik ve iletişim bilgisi (ad, soyad, TC, telefon, e-posta adresi, adresi, IP adresi) kategorisindeki kişisel verileriniz hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; abonelik başvuru işlemleri süreçlerinin hukuki yükümlülükler kapsamında sürdürmek, sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek; Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek; kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçleri ve Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi amaçlarıyla KVK Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde; işlem güvenliği verileriniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca elektronik ortamda oluşan log kayıtlarınızın tutulması, İnternet sitemizde online işlem yapmanız halinde; kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileriniz üyeliğinizin oluşturulması ve abonelik sözleşmesine ilişkin işlemlerinizin (abonelik başlatma, abonelik devir, abonelik kapatma, online fatura ödeme, fatura geçmişini görüntüleme, hesapları yönetme, online bilgi güncelleme) gerçekleştirilmesi amaçları ile de işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

Web Sitemizi ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca işlenmektedir. KVK Kanunu uyarınca hazırlanan ve web sitemiz üzerinden ulaşılan aydınlatma ve/veya açık rıza metinlerinin kullanıcı erişim/işlem log kayıtları da tutulmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz

MARSU tarafından işlenen kişisel verileriniz, üçüncü kişi/ kişilerle paylaşılmamaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir. Açık rıza verilmesi durumunda kişisel verileriniz, kamu yararı olması şartıyla tüm faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar kurum ve kuruluşlar ile kamu hizmetinden kaynaklı elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı kuruluşlar ile KVK Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca bünyemize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, elektronik posta adresimiz, internet sitemiz, abone işlem merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, resmi kurum ve kuruluşlardan toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan Doğan Haklarınız Nelerdir

KVK Kanunu’nun “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde MARSU’ya başvurarak kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,
b) Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
c) Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,
d) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağın veya meşru menfaatin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
e) Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
f) Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kurumumuza iletebilirsiniz. Bu çerçevede MARSU’ya KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda yer almaktadır.

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesindeki KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimliğinizi tespit edici belgeler ile veya noter vasıtasıyla) ‘‘İstasyon Mah.Hiz.İl Müd.Bitişiği Rektör Aytaç Cad.Kızıltepe Yolu Üzeri 6. KM No : 82 Artuklu/Mardin’’adresine veya marsu@hs01.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, Güvenli Elektronik İmzalı, E-İmzalı, Mobil İmzalı olmak suretiyle MARSU’ya iletebilirsiniz.